Работ в базе: 8081   

Реферати

Велика колекція рефератів з різних тем і предметів.


Курсові

Курсові роботи з багатьох предметів.


Лекції

Лекційний матеріал з різних предметів.


Шпаргалки

Все що рятує від нестачі знань.


Лабораторні

Роботи з практичної частини навчання.Головна / Комп\'ютерні технології / Реферати / Реферат: Операційна система MS Windows
Назва роботи:Реферат: Операційна система MS Windows
Предмет:Комп\'ютерні технології
Тип роботи:Реферати
Автор:-
Архів (.zip):
        
Реферат: Операційна система MS Windows

Краткое содержание работы

Операційна система MS Windows. Порівняння з іншими ОС (Unix, Apple, Linux, BeOS та ін.) Огляд існуючих ОС|NET DIAG |Запускає програму дiагностування мережi. |
| |Перший РС с запущеною командою буде |
| |дiагностичним сервером. Вiн буде присилати за |
| |запитом iнших станцiй дiагностичну iнформацiю.|
|NET HELP |Допомога. |
|NET PASSWORD|Змiна пароля для вiдкриття сеансу на |
| |конкретному серверi або доменi. |
|NET PRINT |Вiдображення iнформацiї про чергу на друк i |
| |керування завданнями на друк. |
|NET TIME |Синхронiзацiя часу на локальному РС з |
| |годинником сервера. |
|NET USE |Вiдображає наявні з’єднання з мережними |
| |дисками та принтерами. Встановлює та припиняє |
| |такi з’єднання. |
|NET VER |Вiдображення номера версiї програми. |
|NET VIEW |Список серверiв групи та їх ресурсiв. | Якщо iм’я комп’ютера мiстить пробiл, то команда NET з ним не працює. Формат NET USE: NET USE [пристрій:] комп’ютерресурс [пароль | ? ] [/SAVEPW:NO]
[/YES] [/NO] SAVEPW:NO означає, що пароль не треба запам’ятовувати у списку паролiв.
[/YES] [/NO] - вказання варiантiв автоматичних вiдповiдів на всi питання.
Для вiд’єднання використовується ключ /D. 4. Керування мережею. 4.1. Iдентифiкацiя комп’ютера та механiзми обмеження доступу. Пiд час iнсталяцiї вказується мережне iм’я та група, в яку входить комп’ютер. Цi параметри можна змiнити. Робоча група - це лише зручний засiб для групування комп’ютерiв. У W97 визначено два механiзми керування доступом до ресурсiв.
Керування доступом на рiвнi ресурсiв дозволяє призначати паролi довiльному ресурсу. Керування на рiвнi користувачiв дозволяє вказати конкретних користувачiв або їх групи, що мають доступ до кожного ресурсу. Керування доступом на рiвнi користувачiв допускається тiлькi при пiд’єднанні до серверiв Netware або WNT. При цьому вiдповiднi права зчитуються з цих серверiв. Якщо доступ дiє на рiвнi ресурсiв, W97 дозволяє задати повний доступ або доступ для читання. Якщо доступ дiє на рiвнi користувачiв, крiм повного доступу та доступу за читанням, можна ще задати права на: читання файлiв; запис файлiв; створення файлiв та папок; знищення файлiв; змiна атрибутiв файлу; роздрук файлу; змiна керування доступом. Незважаючи на те, що Netware та WNT дозволяють призначати права доступу до окремих файлiв та каталогiв, W97 дозволяє призначати права тiльки для каталогiв. За замовчуванням дiє керування доступом на рiвнi ресурсiв. Вибiр типу сервера отримання iнформацiї про права доступу користувачiв визначається встановленою службою (Microsoft або Netware). 4.2. Спiльне використання файлiв та принтерiв. Комп’ютер можна сконфiгурувати, як файловий сервер або сервер друку. За замовчуванням сумiсне використання не встановлено. Пiсля його встановлення зробити каталог сумiсним можна в Explorer. Вказується мережне iм’я ресурсу.
Якщо треба зробити, щоб iншi користувачi не могли переглядати iм’я даного ресурсу, в кiнець iменi додається $ наприклад, public$. Задається тип доступу: тiльки для читання, повний, визначений паролем. У останньому випадку тип доступу буде визначатися введеним паролем. Якщо визначений доступ на рiвнi користувачiв, також задається iм’я ресурсу. Крiм того, виводиться список користувачiв та груп, що мають право доступу до ресурсу. При додаванні нових користувачiв можна задати тип доступу (читання, повний або спецiальний). Режим ‘спецiальний’ дозволяє задати права доступу. Сумiсне використання принтерiв керується аналогiчно до сумісного викоримтання файлів. 4.3. Реєстр W97 та керування мережними параметрами. Основними об’єктами керування є ‘системний реєстр’, ‘користувацькi профiлi’, ‘системнi правила’. Кожний користувач може мати власнi налагодження (свiй профiль). У профiль входять конфiгурацiя робочого столу, змiст меню та iн. Користувач може мати доступ до свого профiлю з довiльного комп’ютера. Системний реєстр складається з двох файлiв: USER.DAT
(користувацькi налагодження, незалежнi вiд комп’ютера, перемiщуються з користувачем на iншi ПК) та SYSTEM.DAT (системнi та апаратнi параметри залежнi вiд ПК, не перемiщуються). Системнi правила дозволяють адмiнiстратору встановлювати права для користувачiв та системнi параметри для РС. Системний реєстр W97 - це iєрархiчна база даних для збереження системної iнформацiї. ini-файли використовуються частково для застосувань, якi не взаємодiють з реєстром. За замовчуванням системнi файли містяться в каталозi WindowsSystem, але можуть бути i в iнших каталогах. Програма роботи з реєстром - regedit. Основнi папки реєстру:
HKEY_LOCAL_MACHINE
HKEY_USERS вiдповiдають файлам реєстру. Iншi папки є окремими гiлками цих двох папок: HKEY_CURRENT_CONFIG вiдповiдає роздiлу con......
.Коментарі до роботи " Реферат: Операційна система MS Windows"


E-mail: abc-english@yandex.ru
Copyright © 2012 :: uaReferat.abc-english-grammar.com